Jak upro?ci? przygotowania do ?lubu?

To pytanie zadaje sobie coraz wi?cej m?odych par, zaniepokojonych d?uga listš tematów do ogarni?cia przed wypowiedzeniem sakramentalnego „tak”. Polski rynek ?lubny jest coraz bogatszy w szereg us?ug pozwalajšcych na odciš?enie nas od przygotowa?. Hotele wspó?pracujšce z podwykonawcami, sztaby wedding plannerów, portale ?lubne z odpowiedziami na  nurtujšce pytania nie wyr?czš nas jednak w tym, na co musimy po?wi?ci? czas osobi?cie, ani nie pozwolš na mentalne przygotowanie si? do czekajšcych nas wyzwa?. Z zaskakujšcym pomys?em, b?dšcym rozwišzaniem na ten problem wysz?a jedna z polskich agencji ?lubnych, tworzšc pierwszš w kraju propozycj? kompleksowych Warsztatów ?lubnych.  

Malownicza okolica tu? pod Poznaniem. Wko?o dziewiczy krajobraz Parku Narodowego. Cisza i spokój, którš prze?amujš tylko szum lasu i ?piew ptaków. To tutaj Heart Wedding Planning & Consulting zaprasza przysz?ych ma??onków na wyjštkowe zaj?cia. Warsztaty z psychologiem, nauki ko?cielne, kurs ?lubnego walca, a dla urozmaicenia: dla pa? lekcja stylu z wiza?ystkš oraz trening z instruktorem fitness dla panów. Najlepsi specjali?ci, niesamowite miejsce, wy?mienita kuchnia, a wieczorami wypoczynek w SPA. Przed uczestnikami wyjštkowe trzy dni. Weekend, który nie tylko u?atwi ?lubne przygotowania, ale nada ich zwišzkowi szlif i odporno?? diamentu. 

„Warsztaty ?lubne” zrodzi?y si? z wyra?nej potrzeby przysz?ych ma??onków. Zapracowani, zabiegani, rozkojarzeni drobiazgami, na które musimy wygospodarowa? szczštki wolnego czasu, aby zorganizowa? ?lubnš uroczysto??, zapominamy cz?sto o sobie i o powodach, dla których tworzymy to zamieszanie: wzajemnej mi?o?ci i ch?ci bycia razem. Powstajš pierwsze powa?ne spi?cia, zderzenia odmiennych poglšdów, konflikty interesów m?odych, a nierzadko równie? ich rodzin. ?lubne przygotowania bywajš burzliwe, dlatego warto w tym okresie spojrze? na nasz zwišzek szerzej, zrozumie? w?asne zachowania i emocje, a dzi?ki temu wygasza? rodzšce si? konflikty. „Postanowili?my stworzy? program, b?dšcy receptš na zbudowanie silnego i trwa?ego zwišzku, który oprze si? druzgocšcym statystykom rozwodowym. Chcemy udowodni? m?odym ludziom, ?e szcz??cie nie jest towarem deficytowym, a instytucja ma??e?stwa to nie prze?ytek, tylko najpi?kniejsza „formalno??” jaka mo?e nas spotka? w ?yciu. Dodatkowo, ograniczamy cz??? ?lubnych przygotowa? do jednego weekendu.” – mówi Paulina Kurkowska, pomys?odawca warsztatów ?lubnych.

Trzon warsztatów stanowiš kilkunastogodzinne zaj?cia ze znakomitym psychologiem, seksuologiem i terapeutš rodzinnym – Violettš Nowackš. Poruszane sš tematy dotyczšce relacji w zwišzku: m.in. o wiedzy o samych sobie, asertywno?ci w ?yciu we dwoje, emocjach, piel?gnacji uczu?, fazach zwišzku, podejmowaniu trudnych decyzji, wybaczaniu b??dów i zasadach zdrowej k?ótni. W ramach zaj?? istnieje równie? mo?liwo?? uko?czenia nauk ko?cielnych prowadzonych przez o. Leszka Jaroszewskiego - kapucyna pracujšcego równie? jako ?wiecki psycholog-terapeuta, katechety otwartego na problemy m?odego pokolenia. Jako nieroz?šczny element nauk, organizatorzy zapraszajš na spotkanie z lekarzem poradni Naturalnego Planowania Rodziny, paniš Laurš Grze?kowiak. 

Zaj?cia dla duszy, urozmaicono zaj?ciami dla cia?a. Dla wszystkich, którzy marzš o zachwyceniu go?ci swoim pierwszym ta?cem, firma Heart przygotowa?a lekcje z Mistrzami Ta?ca klasy S, podczas których pary uczš si? podstawowych zasad poruszania si? na parkiecie oraz uk?adu tanecznego – ?lubnego walca. Po kursie uczestnicy otrzymujš materia? na DVD, na podstawie którego b?dš mogli od?wie?y? znajomo?? kroków tu? przed premierš.W programie znalaz?a si? równie? cz??? prowadzona odr?bnie dla ka?dej p?ci: podczas gdy panie oddajš si? w r?ce wiza?ystki uczšcej je technik makija?u i zasad piel?gnacji urody, panowie zdobywajš umiej?tno?ci prowadzenia efektywnego treningu na zaj?ciach z dyplomowanym trenerem fitness. 

Ka?dy dzie? pobytu uwie?czony zostaje czasem na wspólny wypoczynek. Do dyspozycji uczestników pozostaje komfortowe zaplecze SPA: basen, sauny, masa? wodny, aromaterapia. Prowadzone sš równie? zaj?cia relaksacyjne z jogš, a sobotni wieczór ko?czy wykwintny grill i…. niespodzianka dla zmys?ów.

 Optymistycznie nastraja my?l, ?e w czasach, gdy komercjalizacja ?ycia poczyni?a takie post?py, ?e firmy oferujš nawet imprezy rozwodowe, znalaz? swoje miejsce projekt, którego korzenie si?gajš jednej z najwa?niejszej dla ka?dego cz?owieka warto?ci – mi?o?ci. Czas po?wi?cony sobie nawzajem, to najlepsza inwestycja, jakš mo?emy poczyni? u progu nowego, wspólnego ?ycia. 

Wi?cej na: www.heart.com.pl

Wstecz
Powrót do góry