Jak wybra? obršczki ?lubne

W?ród ca?ego przedweselnego zamieszania przychodzi zawsze czas na wybór obršczek. I nie jest to b?aha sprawa, którš mo?na zostawi? na ostatniš chwil?. Obršczki ?lubne to wa?ny element ca?ego zamieszania, bo ?lub i przyj?cie weselne przeminš, ubrania pow?drujš do szafy lub komisu, a obršczka pozostanie na palcu na wiele d?ugich lat. I to ona, a nie welon czy tort weselny b?dzie nam przypomina?a o tym, co nas po?šczy?o. Dlatego, te? wa?ne aby by?a wyjštkowa i...wygodna.

Jeszcze kilkana?cie lat temu wybór obršczki sprowadza? si? do dobrania jej do rozmiarów palca i wyborze koloru z?ota, przy czym wybór i tak pada? na tzw. ?ó?te z?oto bez domieszki miedzi. Co do kszta?tów to nie by?o w zasadzie nic innego do wyboru jak tylko proste obršczki, które ró?ni?y si? jedynie szeroko?ciš.Od kilku lat jednak gabloty jubilerskie z obršczkami wysz?y z kšta i sš o wiele wi?ksze, bo i dost?pnych wzorów jest wiele.

Kolor, kszta?t i materia? obršczek

Sš wykonane z kilku odcieni z?ota, tak?e bia?ego. Mogš mie? wygrawerowane wzory lub napisy, bywajš ozdabiane kamieniami. Ju? niekoniecznie muszš by? proste, poniewa? modne sš tak?e w kszta?cie ró?nych splotów. Nie muszš te? koniecznie by? okršg?e po zewn?trznej stronie, cz?sto m?odzi decydujš si? na takie modernistyczne wzory przypominajšce stalowe nakr?tki do ?rub. Obršczki mogš si? b?yszcze?, ale tak?e mo?na wybra? takie zmatowione, piaskowane. Przy wyborze obršczki nale?y kierowa? si? ponadczasowym pi?knem. Nikt na starcie nie zak?ada, ?e ma??e?stwo nie przetrwa d?ugo, wszyscy chcš aby im si? uda?o do?y? razem pó?nej staro?ci w zgodzie i zdrowiu. I je?li tak si? stanie to raz wybrane obršczki, b?dš z razem z nami przez te lata, je?li ich przypadkiem nie zgubimy.

Niewiele jest osób, które decydujš si? na zakup nowych, bo poprzednie si? znudzi?y. Panuje przekonanie, ?e to przynosi pecha. Wi?c mo?e nie warto a? tak kierowa? si? przy wyborze obršczek wy?šcznie modš. Je?li wybierzemy model wyjštkowy ale zarazem uniwersalny, to b?dziemy z nich zadowoleni przez d?ugie lata.

Wa?ne te?, aby by?y wygodne, co jest istotne zw?aszcza przy szerokich modelach. Obecnie prawie wszystkie obršczki sš po wewn?trznej stronie lekko zaokršglone, aby ?atwo by?o je ?cišgnš?. Wiele osób ma problem z puchnšcymi palcami lub szerokimi kostkami i taki kszta?t u?atwia przesuwanie obršczki na palcu. Bi?uteria przewidziana na d?ugie lata powinna by? pi?kna, ale te? wygodna.

I jeszcze kilka regu?. Oczywi?cie na czas ?lubu powinni?my powierzy? jej osobie odpowiedzialnej, aby nie sprawdzi? si? koszmarny sen, rodem z ameryka?skich filmów, kiedy pa?stwo m?odzi wypowiadajš sakramentalne tak, a obršczek nagle brak. Obršczki raz po?wi?conej i za?o?onej na ?lubie, nigdy nikomu nie po?yczamy. A z praktycznych zachowa?, nale?y pami?ta?, ?e ilekro? mamy do czynienia z ostrymi detergentami, smarami, kwasami lub innymi substancjami szkodliwymi, nale?y do takich prac ?cišga? ca?š bi?uteri? wraz z obršczkš. I nie nale?y wtedy k?a?? jej na brzegu wanny czy umywalki, aby nasz symbol mi?o?ci i wierno?ci nie sko?czy? ?mierciš tragicznš w odp?ywie.

Wstecz
Powrót do góry