Koszty ?lubu i wesela
?lub i wesele to jeden z wa?niejszych dni w ?yciu M?odej Pary, je?li nie ten najwa?niejszy. Z tego te? powodu zakochani do?o?š wszelkich stara? by prze?y? go nale?ycie i zapami?ta? na d?ugo. Zasadnicze pytanie brzmi: ile te starania kosztujš?

Nie ukrywamy, ?e na przys?owiowych kilku stówkach si? nie sko?czy. W gr? wchodzš najpewniej kwoty rz?dy kilkunastu tysi?cy, cho? nie znajšc szczegó?ów, ci??ko jest co? jednoznacznie oszacowa?. Zastanówmy si? wi?c na co z pewno?ciš wydatkowane b?dš wasze pienišdze.

W pierwszej kolejno?ci warto wymieni? sukni? Panny M?odej i garnitur Pana M?odego wraz ze wszystkimi dodatkami, tj. welonem, ozdobami do w?osów, krawatem, czy koszulš. To koszty rz?du 3000 – 4000z?. Wszystko zale?y od tego czy odzie? b?dzie szyta na miar?, czy np. wypo?yczona i gdzie. Do tego dokupi? b?dzie trzeba oczywi?cie buty, ?rednio za 300-400z?.

Jak nakazuje tradycja, zobowišzani jeste?cie te? do zakupu obršczek, których ceny przeci?tnie wahajš si? w granicy 800-1000z? za par?. Tu decydujšcym staje si? przede wszystkim materia? z którego zostanš one wykonane, ewentualne zdobienie kamieniami szlachetnymi, tzw. bšd? specjalne zamówienia.

Idšc dalej na waszej li?cie powinny pojawi? si? us?ugi kosmetyczne, którym podda si? przysz?a Panna M?oda. Na ca?o?? sk?ada si? przede wszystkim fryzjer, makija? i manicure. Koszt takiego pakietu to oko?o 300z?. Nie zapomnijcie te? o bukiecie ?lubnym, czy te? wišzance dla ?wiadkowej, ewentualnych kosztach wypo?yczenia auta, jak i dekoracjach samochodu i ko?cio?a. To niestety kolejne 500 – 1000z?.

W dalszej kolejno?ci musicie przygotowa? si? równie? na koszty wszelkich formalno?ci, czyli op?aty w Urz?dzie Stanu Cywilnego, zapowiedzi, ofiar? dla ko?cio?a, czy organist?. Tu wi?kszo?? kwot zale?y od was i waszej hojno?ci. Przyjmujemy wi?c, ?e ca?o?? zamknie si? w kwocie 300-500z?.

Na koniec zostajš do skalkulowania te najwi?ksze nak?ady finansowe, czyli wynaj?cie lokalu, menu z alkoholem w?šcznie, hotel dla go?ci przyjezdnych i ca?a oprawa do której zaliczamy fotografa, filmowca i osob? lub zespó? odpowiedzialnych za muzyk?. Sš to chyba najwy?sze koszty z ca?ego bud?etu ?lubnego i niestety trudne do oszacowania dla osób z zewnštrz. Wynika to z faktu, i? sš one uzale?nione od ilo?ci weselników obecnych na waszym przyj?ciu. Nie nam ocenia?, czy b?dzie ich 20, 50, czy mo?e 100. Za to z pewno?ciš bez wzgl?du na ich ilo?? wasze wesele b?dzie wyjštkowym przedsi?wzi?ciem.
Wstecz
Powrót do góry