Nieobowišzkowe dodatki ?lubne

Wybór sukni ?lubnej jest elementem kluczowym przygotowa? ?lubnych dla ka?dej panny m?odej. Kiedy kreacja jest ju? wybrana, przychodzi kolej na dodatki. I tu nale?y si? dobrze zastanowi? lub zasi?gnš? rady specjalisty, aby dodatki by?y w?a?ciwe.

Warto pami?ta?, ?e takich akcesoriów jest spory katalog, ale nie sš obowišzkowe i nie trzeba ich wszystkich na siebie zak?ada?. W ogólnym uj?ciu welon ?lubny, tiara, r?kawiczki i torebka stanowiš uzupe?nienie i wyko?czenie stroju. Dobrane stosownie do fasonu sukni oraz urody przysz?ej panny m?odej, decydujš o ko?cowym efekcie ca?ej kreacji, dlatego nale?y po?wi?ci? im wiele uwagi zanim dokona si? w?a?ciwego wyboru, gdy? niew?a?ciwie dobrane mogš zepsu? ca?y efekt d?ugotrwa?ych przygotowa?.

Welon na ?lub

Wa?nym dodatkiem do stroju ?lubnego jest welon i chocia? coraz wi?cej panien m?odych odchodzi od tego zwyczaju, to jego popularno?? nadal jest ogromna. Nale?y jednak pami?ta?, ?e nie jest konieczny, a do niektórych sukien wr?cz nie pasuje. W salonach sukien ?lubnych oraz u modniarek wida? ich bogaty wybór i tam te? uzyskamy porad? jaki mamy wybra? i czy nie nale?y go zastšpi? innš ozdobš. Zale?nie od fasonu sukni i urody panny m?odej mo?na dobra? odpowiedni welon. W sprzeda?y sš welony d?ugie i bardzo d?ugie niczym tren, które sprawiajš wra?enie jakby panna m?oda sun??a do o?tarza otulona w bia?ym ob?oku. Dla pa?, które ceniš sobie wygod? jednocze?nie nie rezygnujšc z szyku bardzo odpowiednie sš krótsze welony. Stosuje si? tak?e dwuwarstwowe welony, od których mo?na pó?niej odpiš? tren, pozostawiajšc na g?owie krótki welon.
Wykonane sš z tiulu lub szyfonu, a te najwspanialsze z koronki i ozdobione haftem. Cz?sto mo?na tak?e dobra? welon, który koresponduje z sukniš, ma np. haft w takim samym kolorze co motywy na sukni lub naszyte podobne kryszta?ki. Cz?sto wraz z welonem wpina si? tiar?.

Tiara

Tiara stanowi nie tylko element upi?cia welonu, ale sama w sobie jest wspania?š ozdobš. Wpi?ta we w?osy, nadaje dostojnego wyglšdu ca?ej sylwetce i sprawia, ?e panna m?oda wyglšda jak ksi??niczka z bajki. W sprzeda?y sš tiary z kryszta?owymi kamieniami, per?ami, koralami, wykonane z metaloplastyki i inne. Wiele pa? rezygnuje z welonu, a na g?owie umieszcza takš w?a?nie, strojnš tiar?, uwa?ajšc s?usznie, ?e obie te ozdoby to zbyt du?o.

R?kawiczki

Bardzo istotnym dodatkiem do sukni ?lubnej sš r?kawiczki, które ostatnio jakby nieco zapad?y w zapomnienie. Salony ?lubne oferujš ich ró?ne rodzaje. Mo?na spotka? r?kawiczki wykonane z koronki, elastycznej siateczki, at?asowe i jedwabne. Ponadto sš ró?nych d?ugo?ci, od krótkich si?gajšcych nadgarstków do d?ugich poza ?okie?. Ozdabiane sš haftem, koronkš, falbankami, cekinami, pere?kami, kryszta?kami czy koralikami. Powinny by? kolorystycznie dopasowane do sukni lub na zasadzie kontrastu, swym kolorem odpowiada? kolorowi butów. Wiele pa? wychodzi obecnie z za?o?enia, ?e ozdob? ršk stanowi efektowny manicur lub tipsy oraz bi?uteria, wi?c r?kawiczki sš zb?dne. Zresztš do coraz cz??ciej stosowanych nowoczesnych sukien, po prostu nie pasujš.

Torebka do sukni ?lubnej

Innym, do?? dyskusyjnym wyko?czeniem stroju jest torebka. Co prawda, prócz elementu ozdobnego jest równie? bardzo u?yteczna. Mo?na do niej schowa? szmink?, która po wielu ca?usach w ko?cu mo?e si? zetrze?, puder do poprawienia makija?u i chusteczki do otarcia uronionych ?ez. Idealna jest torebka przeznaczona tylko na uroczysto?? ?lubnš, at?asowa, wyszywana cekinami bšd? koralikami, zdobiona kwiatami czy per?ami z ozdobnš ršczkš. Jednak?e rzadko mo?na zobaczy? paniš m?odš z torebkš. Zajmuje niepotrzebnie r?ce i ?rednio kojarzy si? ze ?lubem. Poza tym, je?li mamy ju? na sobie inne szykowne dodatki, to strojna torebka b?dzie ju? sporš przesadš.

Wstecz
Powrót do góry