Obršczki inne ni? wszystkie

Wybór obršczki to jeden z wa?niejszych elementów ?lubnych przygotowa?. Wzorów i mo?liwo?ci jest sporo – zwykle jednak wzory opierajš si? na z?ocie lub platynie i ewentualnym grawerowaniu. Niektórzy jednak szukajš czego? zupe?nie wyjštkowego. Oto kilka propozycji nietypowych a nawet...dziwnych.

Obršczki ?ci?le dopasowane
Wielu artystów uznaje obršczki za ciekawy materia? do eksploracji nowych form i wzorów. Jednym z ciekawych projektów artystycznych jest projekt który wykona? designer Daniel Chiquet. Obršczki noszš nazw? „Two in One” i sš wykonane w taki sposób, ?e obršczki z jednej strony majš g?adkš kraw?d?. Z drugiej za? wyrze?bionš w form? niewielkich haczyków (wyglšdem przypominajš brzegi jakie majš puzzle) Dzi?ki wypustkom obie obršczki idealnie ?šczš si? ze sobš. Jedna wykonana jest z ?ó?tego, druga z bia?ego z?ota. Dodatkowš zaleta takie obršczki jest jej u?yteczno?? w przypadku...rozwodu – mo?na obršczk? partnera do?šczy? do swojej i mie? nosi? obršczk? dalej – w formie pier?cionka o nietypowym wyglšdzie.

Obršczki z meteorytem
Ciekawš propozycjš dla osób poszukujšcych niestandardowych rozwišza? mogš by? obršczki z meteorytem. W Polsce jest zaledwie jeden z?otnik wykonujšcy takie projekty – na ?wiecie kilku. Wykonanie obršczek z meteorytem polega na wkomponowaniu w z?oto lub platyn?. Nasz rodzimy artysta korzysta z  meteorytu Tatahouine pochodzšcego z planetoidy Westa. Koszt obršczek jest spory (oko?o 4 tys z?) ale sš to jedne z najbardziej niepowtarzalnych obršczek – nie tylko ze wzgl?du na obecno?? kosmicznego kamienia, ale równie? ze wzgl?du na to i? ka?da wykonywana jest r?cznie i dzi?ki temu inna ni? wszystkie...


Bio-obršczki z ko?ci partnera
Jednym z najbardziej dziwnych pomys?ów w historii bi?uterii ?lubnej by?o wykonanie bio-obršczek z ...ko?ci ma??onków. Obršczki wykonane zosta?y w ramach projektu bio-bi?uterii przeprowadzonego przez dr Iana Thompsona – brytyjskiego naukowca.  Pobra? on od pary tkanki kostne w postaci wyrwanych z?bów mšdro?ci i fragmentu ko?ci usuni?tego operacyjnie. Tkanki te hodowano w laboratorium a? uzyskano na tyle du?š mas? kostnš, ?e mo?liwe by?o jej wymodelowanie do formy obršczek. Wprawdzie obršczki nie prezentujš si? szczególnie atrakcyjnie wizualnie – ale ich znaczenie dla pary jest ogromne. Bio-bi?uteri? wykonuje si? na razie jedynie eksperymentalnie.

W?ród nietypowych obršczek spotyka si? równie? takie mo?liwo?ci, jak obršczki pokrywane skórš, materia?em fluorescencyjnym (aby ?wieci?y w ciemno?ci), czy obršczki silikonowe zatopionymi „wspomnieniami” pary (czyli np. piaskiem z pla?y na której para si? pozna?a).

Wybór nale?y do Was.
Wstecz
Powrót do góry