Obršczki na ?lub z DNA
Obršczka ?lubna stanowi dla pary ma??onków najwa?niejszy symbol ich zwišzku. Nic wi?c dziwnego, ?e ka?da przysz?a para ma??onków stara si? wybra? jak najciekawszy wzór obršczek. Niezwykle popularna jest te? personalizacja obršczek poprzez wygrawerowanie na niej wyjštkowej sentencji. A je?li szukacie czego? naprawd? wyjštkowego i niepowtarzalnego na grawer mo?na zdecydowa? si? na...wygrawerowanie na obršczce kodu DNA partnera.

Zakochujemy si? w naszym partnerze i decydujemy na ?lub dlatego, ?e jest taki jaki jest - niepowtarzalny i wyjštkowy. Tak jak wyjštkowy i niepowtarzalny jest kod DNA ka?dego cz?owieka. Wygrawerowanie indywidualnego uk?adu nukleotydów na obršczce to wi?c dodatkowe podkre?lenie naszego zwišzku z tym jednym, wybranym cz?owiekiem.

Jak wykona? obršczk? z kodem DNA?

Najpierw nale?y wykona? profil kodu genetycznego w pracowni diagnostyki genetycznej. . Certyfikat profilu, ma??onkowie dostanš wraz z obršczkami. Kod zapisywany jest  formie uk?adów STR na obršczce i wyglšda jak cišg cyfr. Tak naprawd?, tylko ma??onkowie b?dš wi?c wiedzie? co oznaczajš wygrawerowane numerki.
Obršczki z kodem DNA majš nie tylko pamištkowe i sentymentalne znaczenie, ale mogš równie? by? u?yteczne w sytuacji, kiedy konieczna by?aby identyfikacja.

Koszt wykonania obršczki z kodem DNA to 650 z? za wykonanie profilu genetycznego i dodatkowo koszty wykonania graweru ustalane ju? indywidualnie z nabywcš. Obršczk? DNA wykona? mo?na z dowolnego materia?u - nawet wi?c je?li marzš si? Wam obršczki z tytanu czy wykonane w technice Mokume-Gane, oznaczenie ich kodem DNA jest jak najbardziej mo?liwe.
Wstecz
Powrót do góry