Pogoda w dniu ?lubu
Cho? by?my wszelkimi mo?liwymi sposobami zaklinali pogod?, warunki jakimi mo?e nas uraczy? matka natura w tym wyjštkowym dla nas dniu sš nie do przewidzenia. Mylš si? meteorolodzy wi?c i my musimy liczy? si? z ich b??dem. By zmienna aura nie zrobi?a nam psikusa warto przygotowa? si? na ka?dš mo?liwš ewentualno??. Koszt takich dodatkowych, niejako opcjonalnych zabezpiecze? jest stosunkowo niewielki w porównaniu z nak?adami poniesionymi na zaskakujšcy efekt pracy fryzjera, makija?ystki, czy krawcowej.

Rozwa?y? wi?c musimy zakup lub wypo?yczenie parasoli na wypadek deszczu i wybór pleneru do zdj?? ?lubnych znajdujšcego si? z bliskiej odleg?o?ci od parkingu samochodowego lub z miejscem, w którym b?dziemy mogli si? schroni?. Deszczowy dzie? cz?sto pocišga za sobš spadek temperatury. Pami?tajmy wi?c o sweterku bšd? narzucie na ramiona i plecy dla Panny M?odej. Nie chcemy przecie? odk?ada? podró?y po?lubnej z powodu grypy. Planujšc wesele na otwartej przestrzeni znajd?my lokal, który umo?liwia przeniesienie ca?ej imprezy do wewnštrz bšd? te? zapewnia specjalne namioty imprezowe.

Je?li pogoda kompletnie popsuje nam szyki i dzie? oka?e si? i?cie deszczowy, nie za?amujmy si? brakiem mo?liwo?ci na sesj? plenerowš. Wypo?yczone stroje zazwyczaj mo?emy zwróci? w przecišgu kilku dni od naszego ?lubu. Z pewno?ciš w tym czasie warunki pogodowe poprawiš si? na tyle, by mo?liwe by?o udanie si? w wyznaczone miejsce i zrobienie kilku pamištkowych zdj??. Nie rezygnujmy z tej szansy.
Wstecz
Powrót do góry