Aktualnoœci

Zdj?cia na stronach ?lubnych
Od dzisiaj istnieje mo?liwo?? wstawiania dowolnej liczby zdj?? w Waszych stronach ?lubnych. Opcja ta jest darmowa. Mo?ecie zamieszcza? swoje zdj?cia, suknii ?lubnych, przystrojonych samochodów.
Suwaczki oraz zdj?cia
Kilka majowych dni pozwoli?o nam na przygotowanie nowych mo?liwo?ci, które mamy nadzieje udoskonalš nasz portal. Pierszš nowo?ciš którš znajdziecie w naszym portalu sš suwaczki ?lubne z w?asnym napisem.
Forum ?lubne
Zapraszamy na nowo otwarte forum dyskusyjne portalu www.wyjdzzamnie.pl. Mam nadzieje, ?e w nied?ugim czasie rozwinie si? do du?ych rozmiarów i b?dzie miejscem spotka? i wymiany opini na tematy ?lubno-weselne.
Nowe ekartki - mi?o?? oraz rocznica ?lubu
Publikujemy nowe kartki elektroniczne o tematyce mi?o?? oraz rocznica ?lubu. Zapraszamy Was do tworzenia ekartek razem z nami.
Podzia? zapowiedzi na kategorie - ?lub
W zwišzku z du?ym nat??eniem dat ?lubu na najbli?sze 30 dni postanowili?my zrobi? podzia? na kilka kategorii. Wybrali?my najbardziej oczywiste.
Zapowiedzi ?lubne ze zdj?ciami
Od dzisiaj w zapowiedziach ?lubnych pojawi?a si? nowa opcja. Je?li macie swoje zdj?cie mo?ecie doda? je do wpisu. Zdj?cie b?dzie widoczne jako miniaturka obok waszej daty i imion. W ten sposób szybciej znajdš Was znajomi i rodzina dlatego zapraszamy do dodwania dat. Nowa opcja nie jest wymagana. Zdj?cia oraz miasta wcale nie musicie wype?nia?.
Nowe opcje - wyró?nienie w komisie
Ze wzgl?du na ogromne zainteresowanie naszym komisem ?lubnym wprowadzamy do systemu mo?liwo?? promowania swoich ofert. Dzi?ki temu w dowolnym momencie mo?ecie wyró?ni? swojš ofert?. Wi?cej informacji na dalszych stronach.
Taniec z gwiazdami
Taniec z gwiazdami to ju? 5 edycja programu rozrywkowego gdzie kolejne pary zmaga? b?dš si? z ta?cem. W tej edycji jak i w poprzednich wystšpi wiele znanych i lubianych osób. Zapraszmy do oglšdania programu.
Pora na zmiany pakietów
Dzisiaj postanowili?my poszerzy? ofert? pakietów reklamowych o dodatkowy wpis PODSTAWOWY. Pozwala on na ograniczenie ponad po?ow? kosztów reklamy przy zachowaniu wpisu w katalogu.
Nasza nowa strona - dla reklamodawców
Uruchamiamy nowš stron? podlegajšcš portalowi www.wyjdzzamnie.pl. Ca?o?? ma u?atwi? reklamodawcy kontakt z obs?ugš portalu a tak?e za?o?enie reklamy. Dodatkowo b?dziemy tutaj tak?e informowa? o przysz?ych promocjach i zmianach na portalu.
Powrót do góry