Artykuły

Obršczki inne ni? wszystkie
Wybór obršczki to jeden z wa?niejszych elementów ?lubnych przygotowa?. Wzorów i mo?liwo?ci jest sporo – zwykle jednak wzory opierajš si? na z?ocie lub platynie i ewentualnym grawerowaniu. Niektórzy jednak szukajš czego? zupe?nie wyjštkowego. Oto kilka propozycji nietypowych a nawet...dziwnych.
Nowy numer Mody na ?lub ju? w sprzeda?y!
Ruszy? sezon ?lubny 2010, a wraz z nim wielkie poszukiwania idealnej sukni ?lubnej i garnituru. Stšd nasz temat numeru! W najnowszej „Modzie na ?lub” dobieramy krój kreacji do sylwetki. Inny model dla szerokich bioder, inny dla wšskiej talii, a jeszcze inny dla rozmiaru XXL. Wybór jest trudny!
Konkurs na najciekawszy opis wieczoru Panie?skiego
?wi?towanie Wieczorów Panie?skich staje si? coraz bardziej popularny w Polsce. Druhny prze?cigajš si? w pomys?ach na oryginalny scenariusz Wieczoru Panie?skiego, a i same Panny M?ode cz?sto uczestniczš w przygotowaniach. Proponujemy Wam zatem podzielenie si? oryginalnym i ciekawym pomys?em na organizacj? Wieczoru Panie?skiego.
VI Mi?dzynarodowy Festiwal Mody ?lubnej TORWAR
Czy wiesz, ?e ?lub i wesele mo?na zorganizowa? w jeden weekend, a wybierajšc pier?cionek zar?czynowy wygra? samochód Kia Soul? Niemo?liwe? A jednak! 5 -6 grudnia w Warszawie startuje VI Mi?dzynarodowy Festiwal Mody ?lubnej TORWAR.
?lub w czasach kryzysu
Do ?lubu zosta?o zaledwie kilka miesi?cy i wszystko ju? od dawna zaplanowane. Jednak?e okazuje si?, ?e na przeszkodzie Waszych planów mo?e stanš? kryzys gospodarczy i konieczno?? uwa?niejszego przyglšdania si? wszelkim wydatkom. Co zrobi?, je?li du?e wesele jest Waszym marzeniem i nie chcecie z niego rezygnowa?? Na pewno jest par? sposobów, dzi?ki którym uda si? zaoszcz?dzi? nieco pieni?dzy.
KREATOR OBR?CZEK YES Bi?uteria
Marka YES od lat doradza M?odym Parom w wyborze obršczek ?lubnych. Znajšc potrzeby Klientów i wychodzšc na przeciw ich gustom proponuje wzory z bia?ego i ?ó?tego z?ota, wzory dwukolorowe oraz ozdabiane diamentami. Ju? teraz mo?ecie wypróbowa? KREATORA OBR?CZEK.
Jak upro?ci? przygotowania do ?lubu?
To pytanie zadaje sobie coraz wi?cej m?odych par, zaniepokojonych d?uga listš tematów do ogarni?cia przed wypowiedzeniem sakramentalnego „tak”. Polski rynek ?lubny jest coraz bogatszy w szereg us?ug pozwalajšcych na odciš?enie nas od przygotowa?. Hotele wspó?pracujšce z podwykonawcami, sztaby wedding plannerów, portale ?lubne z odpowiedziami na  nurtujšce pytania nie wyr?czš nas jednak w tym, na co musimy po?wi?ci? czas osobi?cie, ani nie pozwolš na mentalne przygotowanie si? do czekajšcych nas wyzwa?. Z zaskakujšcym pomys?em, b?dšcym rozwišzaniem na ten problem wysz?a jedna z polskich agencji ?lubnych, tworzšc pierwszš w kraju propozycj? kompleksowych Warsztatów ?lubnych.
Dawne tradycje weselne

Je?li chcecie dowiedzie? si? jak dawniej wyglšda?y przygotowania oraz wesele koniecznie przeczytajcie ten artyku?.

YES Ró?owa wstš?eczka ? wspiera walk? z rakiem piersi
Modna kolekcja „Ca?a Ja!” – YES Charms Collection wzbogaci?a si? o nowy srebrny charms w formie „Ró?owej wstš?eczki”, która jest mi?dzynarodowym symbolem walki z rakiem piersi.
Czerwona Karta YES Club
W Sklepach Jubilerskich YES na Zakochanych czekajš najpi?kniejsze wzory „bi?uterii pe?nej uczu?”, która jest idealna do tego, by symbolizowa? najpi?kniejsze emocje i najwa?niejsze chwile w ?yciu. Ale nie tylko… Czekajš tak?e specjalne przywileje! Ceremonia zawarcia zwišzku ma??e?skiego nierozerwalnie ?šczy si? z wieloma przyjemno?ciami - ?yczeniami, upominkami, oznakami uczu? i sympatii. Sklepy Jubilerskie YES dla ka?dej M?odej Pary tak?e przygotowa?y wiele specjalnych prezentów i niespodzianek.
Powrót do góry