Artykuły

?lubno-Weselny savoir-vivre
Weselny savoir vivre zawiera kilka bardzo cennych uwag, do których Pa?stwo m?odzi powinni si? ustosunkowa?. Opis b?dzie pojawia? si? w kilku najbli?szych artyku?šch. Zaglšdajcie w cišgu najbli?szych dni pojawi si? wi?cej informacji.
Co zrobi? przed wyjazdem na miesišc miodowy?
Listy, które polecamy Wam nie tylko w tym ale i innych artyku?ach sš najpewniejsze dlatego te? i tym razem stworzyli?my list? rzeczy o których nale?y pami?ta? zanim wyjedziemy na miesišc miodowy. Sk?ad listy zale?y w du?ej mierze od Was dlatego te? nie musicie sugerowa? si? naszymi typami. Sš one oczywi?cie pomocne, ale nie zawsze b?dš pasowa?y do Waszych planów.
Co to jest ?lub?
Dla dzieci ?lub nie jest tak oczywistym zwišzkiem jak dla doros?ych ludzi? Co majš do powiedzenia na ten temat musicie pos?ucha? pobierajšc mp3. Warto pos?ucha?.
Miesišc miodowy
miesiac_male.jpgMiesišc miodowy to kilka pierwszych dni które sp?dzicie ze sobš jako mš? i ?ona. Mogš okaza? si? one cudowne lub wr?cz przeciwnie ale nie zra?ajcie si?. Nawet je?li wasz miesišc miodowy nie b?dzie taki jak sobie to wymarzyli?cie to pó?niej wszystko si? u?o?y.
Rocznice ?lubu
?lub jest jednš z najwa?niejszych uroczysto?ci w ?yciu. Jest to wyjštkowa chwila którš wspomina si? przez ca?e ?ycie. Pomimo i? najhuczniej obchodzi si? z?ote gody (50 lat po ?lubie) warto wiedzie? jak nazywane sš pozosta?e rocznice ?lubu.
?yczenia ?lubne
Bardzo cz?sto stajemy przed M?odš Parš i zastanawiamy si? jakie ?yczenia chcieli by us?ysze?. Czy co? normalnego czy mo?e raczej wymy?lonego przez nas? Jedno jest pewne... najlepiej ju? wcze?niej przygotowa? si? do ?ycze?.
Wasz plan dzia?ania
Macie przed sobš przygotowania ?lubne. Boicie si? ze mo?ecie o czym? zapomnie? albo ze nie zdš?ycie ze wszystkim na czas? Nie martwcie si?.

Oto niezawodny sposób: Wasz PLAN DZIA?ANIA, zawierajšcy wszystkie niezb?dne elementy przygotowa? ?lubnych na przestrzeni d?u?szego okresu czasu.

Zar?czyny - nowe obyczaje
Zar?czyny - wyra?enie ch?ci bycia razem i w przysz?o?ci ma??e?stwa sk?adane zwykle przez m??czyzn? - kobiecie. W kulturze zachodniej zwykle ch?? ta potwierdzana jest wr?czaniem pier?cionka. Kobieta przyjmujšc pier?cionek deklaruje przyj?cie zar?czyn, odrzucenie oznacza odmow?. Zar?czyny rozpoczynajš okres narzecze?stwa, które trwa, a? do zawarcia ?lubu.
Kocham Ci? - w innym j?zyku.
Czyli jak wyrazi? swoje uczucie w innym j?zyku...
Kolagen - eliksir m?odo?ci.
Poczštek bada? to lata 90-te. Zespól naukowców Instytutu Chemii Uniwersytetu Gda?skiego uzyska? z ekstraktu skór rybich kolagen o budowie ?a?cucha aminokwasowego niemal?e identycznego z ludzkim.
Powrót do góry