?lub w czasach kryzysu

Do ?lubu zosta?o zaledwie kilka miesi?cy i wszystko ju? od dawna zaplanowane. Jednak?e okazuje si?, ?e na przeszkodzie Waszych planów mo?e stanš? kryzys gospodarczy i konieczno?? uwa?niejszego przyglšdania si? wszelkim wydatkom. Co zrobi?, je?li du?e wesele jest Waszym marzeniem i nie chcecie z niego rezygnowa?? Na pewno jest par? sposobów, dzi?ki którym uda si? zaoszcz?dzi? nieco pieni?dzy.

Strój
Zarówno suknia Panny M?odej jak i garnitur Pana M?odego mogš by? wypo?yczone - to zmniejszy ich koszt co najmniej o kilkaset z?otych. Je?li jednak chcecie, aby Wasze stroje by?y przygotowane specjalnie dla Was, mo?ecie kupi? je w salonie, w którym jest mo?liwo?? natychmiastowego odsprzedania sukni po weselu - dzi?ki temu odzyskacie cz??? zainwestowanej gotówki. Dobrym pomys?em jest te? uszycie sukienki - oprócz tego, ?e ta?sza, b?dzie ona z pewno?ciš bardziej oryginalna i wyjštkowa, ni? model z salonu.
Kupujšc garnitur dla Pana M?odego mamy troch? mniej mo?liwo?ci zaoszcz?dzenia. Wybierajšc go pokierujmy si? wi?c zasadš, aby ten zakup op?aci? si? na d?u?szy czas, tzn. by móg? on by? eleganckim strojem do pracy czy na innš rodzinnš uroczysto??.

Muzyka
Dobrze dobrana jest podstawš udanej zabawy. Takš mo?e zapewni? ca?y zespó?, ale tez i Dj, który na pewno b?dzie nieco ta?szy. Je?li jednak naprawd? chcecie zaoszcz?dzi?, mo?ecie po prostu jaki? czas przed weselem nagra? zestaw p?yt z najwi?kszymi hitami i Waszymi ulubionymi utworami. Dobrze jednak wcze?niej upewni? si?, ?e w miejscu gdzie organizujecie wesele jest odpowiedni sprz?t i nag?o?nienie oraz, ?e w?ród go?ci znajdzie si? kto?, kto z przyjemno?ciš zajmie si? dopilnowaniem chocia?by zmiany p?yt w odtwarzaczu.

Dekoracje
Dobrze powierzy? dekorowanie sali i ko?cio?a profesjonalnej firmie florystycznej. Je?li jednak chcecie nieco zaoszcz?dzi?, z powodzeniem mo?ecie zajš? si? tym sami. Kwiaty kupcie na gie?dzie, a pomoc przy wykonaniu dekoracji popro?cie znajomych. Przy odrobinie zdolno?ci manualnych, poczuciu estetyki i dobrej woli mo?na wyczarowa? naprawd? wspania?e dekoracje.

Transport
Je?li wymarzyli?cie sobie, aby do ?lubu pojecha? wyjštkowym pojazdem, nie musicie wcale wynajmowa? specjalnego auta. Mo?e kto? spo?ród rodziny albo znajomych ma odpowiedni samochód - ekskluzywny, zabytkowy, luksusowy, albo ekstrawagancki - i zgodzi si? go Wam wypo?yczy? na kilka godzin?

Rabaty
Wiele firm oferuje ciekawe rabaty dla nowo?e?ców. Cz?sto mo?na je uzyska? odwiedzajšc np. targi ?lubne. Warto te? skorzysta? z us?ug firmy weddingplannerskiej - ma ona sta?y kontakt z ró?nego rodzaju podwykonawcami, którzy sš bardziej sk?onni udzieli? zni?ki klientowi wspó?pracujšcej firmy, ni? innej parze.

?lub to niezwyk?a uroczysto??, która zas?uguje na to by obchodzi? jš w szczególny sposób. Sš takie elementy wesela, na których nie mo?na oszcz?dza?, jak np. jedzenie: musi by? go pod dostatkiem i musi by? dobrej jako?ci.

Nale?y jednak pami?ta? o tym, ?e nast?pnego dnia po weselu te? jest dzie? - pierwszy dzie? nowego rozdzia?u w ?yciu. Nie warto wi?c wydawa? wszystkich oszcz?dno?ci "dla zasady". Warto za to zastanowi? si? i poszuka? ta?szych "odpowiedników" pewnych elementów wesela, które b?dš równie dobrej jako?ci, ale nie sprawiš, ?e stan konta b?dzie sp?dza? Wam sen z powiek.

2 C Y T R Y N Y  Konsultanci ?lubni http://www.2cytryny.pl/
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA ?LUBÓW I PRZYJ?? WESELNYCH   |   ?LUBY ZA GRANIC?
Cz?onek Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów ?lubnych.

Wstecz
Powrót do góry