Porady œlubne

Wygodna bielizna ?lubna
?lub to bez wštpienia dzie? wyjštkowy i ka?da pani chce wtedy wyglšda? wyjštkowo. Ale na ten wyglšd sk?ada si? wiele szczegó?ów, tak?e tych niewidocznych dla osób postronnych. Mowa tu oczywi?cie o bieli?nie. A wybór odpowiedniej bielizny to wielka sztuka. Musi by? jednocze?nie wygodna i szykowna.
Jak zaprasza? go?ci na wesele
Zapraszanie go?ci na swoje wesele to proces konieczny, ale do?? czasoch?onny i pracoch?onny. Punktem wyj?ciowym jest oczywi?cie sporzšdzenie listy go?ci. Niezale?nie jednak od liczby go?ci,  przygotowania powinni?cie rozpoczš? najpó?niej na dwa miesišce przed ?lubem, by mie? wystarczajšcš ilo?? czasu na wszystko, go?cie zostali zaproszeni na czas.
D?onie panny m?odej
Aby wizerunek pani m?odej by? w pe?ni dopracowany i zapi?ty na ostatni guzik, nale?y dopilnowa? ka?dego szczegó?u. Dobra? dodatki, makija?, kwiaty i inne rzeczy. Zadba? te? nale?y o odpowiedni wyglšd d?oni i paznokci.
?lub i wesele zimš
Kiedy? zima do?? skutecznie odstrasza?a osoby planujšce ?lub i wesele. Obecnie jednak ta tendencja nieco si? zmieni?a, by? mo?e dlatego, ?e od dawna ju? zima nie straszy bowiem mro?nymi temperaturami, które mog?yby zniech?ci? go?ci do jakiejkolwiek aktywno?ci, zwykle jest ?agodna i s?oneczna.
Oczepiny - najciekawsze zabawy
Znamy sporš liczb? zabaw i zwyczajów weselnych, ale najwa?niejszš cz??ciš, bez której nie wyobra?amy sobie tej uroczysto?ci, sš oczepiny. Tš cz??? wesela, wedle tradycji zaczynamy o pó?nocy. Dok?adnie o tej godzinie panna m?oda symbolicznie przechodzi ze stanu panie?skiego w zam??ny.
Jak dba? o w?osy
Nie od dzi? wiadomo, ?e kobiety traktujš zamš?pój?cie jako okazje do szczególnej piel?gnacji cia?a i w?osów, zw?aszcza, ?e to w?a?nie fryzura w dniu ?lubu musi by? idealna i dopracowana. Jednak?e samo precyzyjne u?o?enie w?osów nie wystarczy, je?li b?dš one w kiepskiej kondycji.
Kolory sukni ?lubnej - biel
Wielu osobom wydaje si?, ?e bia?y kolor, to po prostu bia?y kolor. Tymczasem biel ma niezwykle wiele odcieni, które nazywamy temperaturš bieli. Wiedzš o tym doskonale arty?ci, ale nie ka?da Panna M?oda. A ?e biel to podstawowy kolor ?luby, warto dowiedzie? si? nieco wi?cej.
Fryzury ?lubne - krótkie w?osy
Propozycje fryzur ?lubnych dla kobiet o d?ugich lub pó?d?ugich znale?? mo?na praktycznie wsz?dzie i ka?da fryzjerka b?dzie w stanie zaproponowa? przynajmniej kilka mo?liwo?ci. Co jednak majš zrobi? kobiety, które noszš bardzo krótkie w?osy? Jaka fryzur? ?lubnš wybrac przy w?osach które majš nie wi?cej ni? 5 cm d?ugo?ci?
Przyk?adowe ?yczenia ?lubne
Artyku? przeznaczony jest g?ównie dla go?ci weselnych. Je?li macie problem z u?o?eniem ?ycze? dla M?odej Pary mo?ecie wybra? z przyk?adowych ?ycze? ?lubnych.
Niezb?dnik panny m?odej
?lub i wesele, to wa?na, ?yciowa uroczysto??, dlatego zwykle chcemy, aby by?a doskona?a. W tym celu wykonujemy precyzyjny plan przygotowa? i realizujemy go skrupulatnie krok po kroku. Ale nale?y wziš? te? poprawk? na tzw. element losowy, który mo?e sprawi?, ?e co? pójdzie nie po naszej my?li. Trzeba wi?c by? elastycznym i mie? awaryjny plan B na ró?ne okoliczno?ci.
Powrót do góry