Porady œlubne

Dekoracja ko?cio?a i sali weselnej
Od tego jak zadbamy o detale naszego przyj?cia, ceremonii, naszego wyglšdu i stylu, zale?y to w jaki sposób ten dzie? zapadnie w pami?ci naszych go?ci, ale co najwa?niejsze nas samych. Oczywi?cie najwa?niejsza jest istota tego zdarzenia, czyli poczštek nowej, wspólnej drogi ?yciowej, ale ka?de wspomnienie ma przewa?nie tak?e wymiar estetyczny.
Prezenty ?lubne i dodatki
Czasy kiedy ko?czy?o si? to "uszcz??liwianiem" m?odych 3 ?elazkami, 2 robotami kuchennymi, 4 kompletami r?czników przesz?y ju? do historii. Dzi? sytuacja przedstawia si? o wiele pro?ciej i m?odzi, aby uniknš? takich wpadek, albo robiš list? prezentów ?lubnych albo otwarcie mówiš, ?e najmilej widzianym prezentem jest gotówka.
Podró? po?lubna na statku
Biura podró?y prze?cigajš si? w wymy?lnych ofertach, przedstawianych w ró?nych opcjach. Musi by? ró?norodno??, poniewa? niektóre pary lubiš si? leniwie wylegiwa? na pla?y z drinkiem w r?ce, a inne znów pragnš sp?dza? czas bardzo aktywnie na zwiedzaniu lub uprawianiu sportów ekstremalnych. Obecnie modnš, romantycznš formš wypoczynku m?odo?e?ców sš rejsy wycieczkowe.
?lub w plenerze
Problemem mo?e by? te? przekonanie ksi?dza na odprawienia za?lubin poza ko?cio?em. Ale coraz cz??ciej mo?na spotka? nowoczesnych duchownych, którzy rozumiejš zapis, ?e Ko?ció? to nie budynek a ludzie, którzy gromadzš si? w tym okre?lonym celu.
Kosmetyki i dieta przed ?lubem
To, ?e Panna M?oda chce w dniu ?lubu wyglšda? pi?knie jest oczywisto?ciš. Jak wi?c uniknš? sytuacji w której w dniu ?lubu budzimy si? z reakcjš uczuleniowš, a nasze ramiona i ods?oni?ty w sukni dekolt pokrywajš krostki lub czerwone plamy?
Harmonogram przygotowa? ?lubnych
Aby przygotowania do ?lubu nie by?y chaotyczne, mo?na je odpowiednio wcze?niej zaplanowa?. Je?eli podejdziemy do tego rozsšdnie, a przygotowania roz?o?ymy w czasie to jest szansa, ?e zaoszcz?dzimy sporo nerwów.
Wielki przed?lubny stres
Stres towarzyszy nam ca?e ?ycie, czasem jest go mniej czasem wi?cej. Ale sš sytuacje, kiedy osišga apogeum. Tak jest w przypadku przygotowa? do ?lubu i wesela, niezale?nie czy jest to skromne przyj?cie czy huczne weselisko.
Zwyczaje weselne
Dzie? ?lubu i wesela jest jednym z najwa?niejszych dni w ?yciu. Nic wi?c dziwnego ?e wokó? samego ?lubu naros?o mnóstwo zwyczajów i rytua?ów, które swoje ?ród?a majš nawet w staro?ytno?ci bšd? wiekach ?rednich, a którym po dzi? dzie? ch?tnie ho?dujemy.
Winietki na sto?y weselne
Winietki majš wielu przeciwników ale podobna ilo?? osób uwa?a ?e sš wspania?ym pomys?em i gwarantujš udane wesele. Zobacz kiedy warto je zastosowa? i jak poradzi? sobie z usadzeniem go?ci.
Idealna panna m?oda
Bardzo cz?sto wa?na jest wygoda, w?asny styl, lubiane kolory. To wszystko ma sprawia?, ?e czujemy si? pewnie i dobrze ze swoim wyglšdem. Co zrobi? je?li to si? nie udaje?
Powrót do góry