Porady œlubne

Bramy ?lubne
Jak ozdobi? nasze wej?cie by by?o równie pi?kne jak pi?kny jest dzie? ?lubu? Pomys?ów jest tyle, ile wyobra?ni w naszych g?owach. Przygotowali?my kilka propozycji.
Obsypywanie Pary M?odej
Gdy sakramentalne „TAK” ju? pad?o, gdy ko?cielne dzwony ju? bijš, gdy nasze serca rozpiera wszechobecna rado??, dumnym krokiem kierujemy si? w stron? wyj?cia z Ko?cio?a.
Lista prezentów - bez przeszkód
Trzy tostery, dwa zestawy sztu?ców, cztery komplety po?cieli. Nie ma to jak dosta? dublujšce si?, ca?kiem niepotrzebna prezenty. Co zrobi? z tym niefartem? Rozwišzaniem problemu sš dwa proste s?owa LISTA PREZENTÓW.
Nauki przedma??e?skie
Bioršc ?lub ko?cielny jeste?my zobowišzani do odbycia tzw. nauk przedma??e?skich. Jednak wiele par s?yszšc te s?owa ogarnia niepokój. Jego przyczynš jest zwykle niewiedza. W tym artykule dowiecie si? kilku informacji dotyczšcych nauk przed?lubnych.
?wiadkowie na ?lubie
swiadek_m.jpgZostali?cie zaproszeni na ?wiadków na ?lubie Waszych bliskich? Cieszycie si?, ale jednocze?nie ogarnia Was przera?enie? Nie macie si?, czego ba?! Ten artyku? pomo?e Wam przezwyci??y? strach!
Niespodzianka dla Pana M?odego
niespodzianka_m.jpgW tym artykule dowiesz si? jak zaskoczy? Pana M?odego. Niektóre z pomys?ów sš bezcenne wi?c nie ma na co czeka?. Ty te? mo?esz wymy?li? co? wyjštkowego.
Ciš?owa suknia ?lubna
suknia-ciazowa_m.jpg?ycie, jednak nie zawsze jest spe?nieniem naszych marze? i dlatego ten artyku? po?wi?cam przysz?ym Pannš M?odym z „brzuszkiem”. Drogie Panie dzi? chcia?abym Was przekona?, ?e bia?a suknie Wam te? si? nale?y.
Pomys?y na pierwszy taniec
Kochamy si? i chcemy ju? zawsze by? razem, ale co zrobi? jak depczemy sobie po palcach?! W tym artykule opisali?my kilka pomys?ów jak nauczy? si? ta?ca.
Przesšdy ?lubne
Decydujšc si? na ?lub i sp?dzenie reszty ?ycia z jednš, ukochanš osobš, pragniemy by? z niš jak najszcz??liwsi. Z tego powodu, przez ca?e wieki powsta?o mnóstwo przesšdów i zwyczajów, które majš prorokowa? szcz??cie w ma??e?stwie i których przestrzeganie ma przynie?? szcz??cie i zadowolenie w ma??e?skim stadle.
Blogi ?lubne
Zauwa?yli?my bardzo du?e zainteresowanie internetowymi pami?tnikami. Dlaczego wi?c nie pisa? pami?tnika ?lubnego? Blogowanie sta?o si? niezwykle popularnym sposobem na wyra?anie w?asnych opinii, emocji i wra?e?. To b?dzie Wasza pamištka!
Powrót do góry