Porady œlubne

Fular i ascot zamiast krawatu
Najbardziej popularnym dodatkiem do garnitury ?lubnego jest krawat, cho? cz??? Panów, zw?aszcza je?li ?lub biorš w smokingu, decyduje si? na muszk?. Jednak ani muszka ani te? krawat nie sš jedynymi mo?liwo?ciami z jakich mogš korzysta? Panowie.
Samochód na ?lub - nie limuzyna
Najpopularniejszym ?rodkiem transportu do ?lubu jest limuzyna lub w?asne prywatne, nieco bardziej obszerne auto. Nie jest to jednak jedyna mo?liwo?? dotarcia do ko?cio?a.
Solarium przed ?lubem
Opalanie w solarium trzeba zaplanowa? odpowiednio, tak by zdš?y? si? opali?, ale jednocze?nie nie  przesadzi? z nadmiarem uzyskanego podczas opalania koloru.
Dekoracja ko?cio?a
Planujšc ?lub, nie mo?na zapomnie? równie? o takim detalu jakim jest odpowiednie przybranie ko?cio?a.
?lub wielokulturowy - Go?cie weselni
Globalizacja dosi?gn??a nas równie? w kwestii ma??e?stw. Coraz cz??ciej zawieramy zwišzki z osobami z innych krajów, a tak?e innych kr?gów kulturowych.  Jak przygotowa? go?ci na ?lub i wesele, je?li u naszego przysz?ego ma??onka zwyczaje weselne sš zgo?a inne ni? u nas?
Obršczki grawerowane - propozycje sentencji
Nie wszystkie M?ode Pary decydujš si? na obršczki grawerowane. Cz??? par o tym zapomina, cz??? rezygnuje z grawerowania idšc za radš jubilera (grawer po latach mo?e si? wytrze?), cz??? rezygnuje ze wzgl?du na koszty.
Sposoby podawania alkoholu na weselu
Jak podawa? alkohol na weselu? Jakš temperatur? powinny mie? napoje? Tego wszystkiego dowiecie si? w?a?nie z tego artyku?u.
Ksi?ga weselna
Dzie? ?lubu to jeden z najwa?niejszych dni w cišgu ca?ego ?ycia. Trzeba zadba? o to aby by? niezwyk?y i niezapomniany. Mo?ecie zachowa? wspomnienia w specjalnej ksi?dze weselnej.
Wieczór panie?ski
Tradycja urzšdzania wieczorów panie?skich nie jest u nas zbyt rozpowszechniona. A szkoda, jest to przecie? okazja do wspania?ej i szalonej zabawy w gronie przyjació?ek i jeszcze wolnym stanie cywilnym. Czy wybierzesz si? do SPA czy na szalonš imprez??
Podzi?kowania dla rodziców
Podzi?kowania dla rodziców, niesamowity zwyczaj Pary M?odej za w?o?onš w wychowanie trosk? sš wspania?š, tradycyjnš cz??ciš ka?dego wesela. W zwišzku z tym nie mo?e o tej wa?nej cz??ci zapomnie? ?adna Para M?oda.
Powrót do góry