Porady œlubne

Fasony sukien ?lubnych
Dobór sukni ?lubnej, to najprzyjemniejsza dla przysz?ej panny m?odej cz??? weselnych przygotowa?. Mo?emy wreszcie, w hektarach jedwabiu i satyny, poczu? si? jak prawdziwe ksi??niczki. Nic wi?c dziwnego ?e przymiarkom i poszukiwaniom nie ma ko?ca.
Ile kosztuje ?lub i wesele
Portale ?lubne prze?cigajš si? w ustaleniach ile ostatecznie mo?e kosztowa? ?lub i wesele. Ale czy dla ka?dego forma wylicze? jest taka sama?
Nietypowy ?lub
Coraz wi?cej M?odych Par ma potrzeb? zorganizowania nietypowego, odmiennego od tradycyjnego ?lubu i wesela. Pomys?y sš ró?ne. Przeczytajcie.
Pier?cionek na zar?czyny ? nie tylko brylanty
Brylant cho? rzeczywi?cie jest symbolem statusu, coraz cz??ciej wybierane sš na potrzeby pier?cionków zar?czynowych równie? inne kamienie szlachetne.
Drinki weselne
Tradycyjne polskie wesele w kwestii alkoholu jest mocno ortodoksyjne. Najpewniejszym sposobem na podanie alkoholu na weselu jest ustawienie wódki w butelkach na stole biesiadnym. Jest na to sposób!
Wiza?ysta na ?lub
W?ród przygotowa? do tego najwa?niejszego dnia w ?yciu, przysz?e Panny M?ode pami?tajš równie? o zarezerwowaniu terminu u fryzjera i umówieniu makija?ysty.
Fryzury ?lubne
Zobacz zdj?cia fryzur ?lubnych. Wybierz fryzur? dla siebie.
Dekoracje ?lubne
W tak pi?kny, wyczekiwanym dniu nie mo?e zabraknš? odpowiedniej, eleganckiej dekoracji, która podkre?li moment ceremonii w kosciele czy te? rozweseli atmosfer? na sali weselnej.
Paznokcie na ?lub
?lub dla wielu kobiet to spe?nienie dzieci?cych marze?. Ju? wtedy wyobra?a?y sobie ten wyjštkowy dzie? i przygotowania z nim zwišzane. Wreszcie gdy sš w odpowiednim momencie swojego ?ycia by zawrze? zwišzek ma??e?ski, ceremonie ?lubnš planujš w ka?dym szczególe. Wszystko ma by? dok?adnie jak z marze?. Starannie dobrana suknia, bielizna, dodatki, buty, nadszed? czas i na drobne upi?kszenie samej siebie.
Obršczki ?lubne
Obršczki ?lubne b?dš przez ca?e ?ycie symbolizowa?y Waszš mi?o??. B?dš z Wami w ka?dy dzie? czy w pracy czy w domu. Warto wi?c zwróci? uwag? na kilka drobiazgów, które w pó?niejszym czasie oka?š si? bardzo wa?ne.
Powrót do góry