Czerwona Karta YES Club

W Sklepach Jubilerskich YES na Zakochanych czekajš najpi?kniejsze wzory „bi?uterii pe?nej uczu?”, która jest idealna do tego, by symbolizowa? najpi?kniejsze emocje i najwa?niejsze chwile w ?yciu. Ale nie tylko… Czekajš tak?e specjalne przywileje! Ceremonia zawarcia zwišzku ma??e?skiego nierozerwalnie ?šczy si? z wieloma przyjemno?ciami - ?yczeniami, upominkami, oznakami uczu? i sympatii. Sklepy Jubilerskie YES dla ka?dej M?odej Pary tak?e przygotowa?y wiele specjalnych prezentów i niespodzianek.


Pierwszy ?lubny prezent

Kupujšc pier?cionek zar?czynowy lub par? obršczek ?lubnych w Sklepie Jubilerskim YES, Zakochani otrzymujš specjalny ?lubny Karnet Rabatowy.

Sk?ada si? on z trzech cz??ci:
- pierwsza cz??? upowa?nia do otrzymania 5% rabatu przy zakupie z?otego pier?cionka zar?czynowego,
- druga cz??? kuponu upowa?nia do otrzymania 10% rabatu na zakup pary obršczek ?lubnych,
- dzi?ki trzeciej cz??ci kuponu, Pa?stwo M?odzi otrzymajš 15% rabatu na zakup dowolnej bi?uterii ?lubnej.

Yes Bi?uteriaDrugi ?lubny prezent

Kupujšc dowolny z?oty pier?cionek zar?czynowy lub dowolnš par? obršczek ?lubnych, M?oda Para otrzymuje tak?e Czerwonš Kart? Klienta YES Club – kart? w kolorze mi?o?ci. Uprawnia ona do otrzymywania 5% rabatu przy ka?dym kolejnym zakupie dowolnej bi?uterii w Sklepach Jubilerskich YES.

Yes Bi?uteriaTrzeci ?lubny prezent

Aby jak najbardziej u?atwi? i uprzyjemni? Narzeczonym przygotowania do ?lubu, Sklepy Jubilerskie YES nawišza?y wspó?prac? z ró?nymi firmami. Dzi?ki temu Czerwona Karta Klienta YES Club umo?liwia korzystanie ze specjalnych rabatów i przywilejów oferowanych przez wielu Partnerów Programu, m.in. przez kwiaciarni? wysy?kowš EuroFlorist, przez ró?ne salony mody ?lubnej, hotele, restauracje, a tak?e Biuro Podró?y Atur. ?šcznie do grona Partnerów Programu YES Club do?šczy?o ju? ponad 20 firm i wciš? przybywajš nowe!

Pe?na lista firm honorujšcych Czerwonš Kart? Klienta YES Club dost?pna jest na stronie:

http://www.yes.com.pl/partnerzy_czerwonej_karty


To nie wszystko…

W prezencie, na ?yczenie M?odej Pary, Sklepy Jubilerskie YES bezp?atnie grawerujš wszystkie obršczki z kolekcji YES.

Pa?stwo M?odzi otrzymujš par? obršczek w oryginalnym, eleganckim opakowaniu ozdobionym wstš?kš. Zawiera ono tak?e delikatny, zawišzywany tasiemkš woreczek do przechowywania obršczek tu? przed ceremoniš ?lubnš.

A wszystko po to, by Dzie? ?lubu by? dla ka?dego najpi?kniejszym dniem w ?yciu!


Wi?cej o Kolekcji ?lubnej YES oraz o Partnerach Czerwonej Karty Klienta YES Club na:

www.yes.com.pl

Yes Bi?uteria ObršczkiWstecz
Powrót do góry