Garnitur na ?lub i wesele
Podczas przygotowa? do ?lubu, przysz?a pani m?oda jest przewa?nie skupiona na swoim wyglšdzie, tracšc gdzie? z oczu wizerunek pana m?odego. A przecie? wszelkie starania sš na nic, je?li pan m?ody nie zadba o pewne elementy.

A tu bywa bardzo ró?nie, niektórzy panowie panujš nad wszystkim i wiedzš o czym muszš pami?ta?, czasem czuwa nad tym mama albo siostra i te? jest dobrze. Ale bywa tak, co jest cz?stym przypadkiem, ?e przysz?y pan m?ody jest w kwestii wizerunku zagubiony jak dziecko we mgle i wymaga pomocy. I tu nie mo?na si? ograniczy? do zakupu garnituru czy innej formy ubrania. Kolejnym krokiem musi by? dobranie dodatków pasujšcych do siebie i b?dšcych swoistym uzupe?nieniem stroju. Kiedy ju? wszystkie detale mamy, to nadal nie jest koniec dzia?a?. Pozostajš elementy, które wbrew pozorom sš wa?ne tak?e i dla idealnego wyglšdu pana m?odego.

Wiadomo, ?e m??czyzna nie zafunduje sobie tipsów, ale rzetelny manicure si? przyda na pewno. Oczywiste jest, ?e nie zrobimy przysz?emu m??owi trwa?ej ondulacji, farbowania czy pi?knego koka z loków, ale g??bokie od?ywienie, nawil?enie w?osów, zako?czone wykonaniem perfekcyjnym strzy?eniem w salonie fryzjerskim jest niezb?dne. Fryzura powinna pasowa? do stroju, powinna by? tak?e dopasowana do typu twarzy pana m?odego. Je?li planujemy ubiory w strojnym, bogatym stylu, warto namówi? ukochanego do u?ycia odrobiny ?elu, w celu stworzenia lekkich fal lub drobnych loczków.

Do klasycznego stroju wystarczy tradycyjna, starannie przyci?ta i podgolona m?ska fryzura. O ile fryzura jest dosy? jasnš sprawš to makija? budzi wiele wštpliwo?ci w?ród m??czyzn, ale spróbujmy panów do tego przekona?. Ewentualny makija? dla m??czyzny polega raczej na zatuszowaniu niedoskona?o?ci i nadaniu skórze zdrowego wyglšdu, nie stosujemy tu przecie? cieni, ró?y, ani tuszy do rz?s, cz?sto ogranicza si? do przypudrowania, aby zlikwidowa? b?yszczenie, o czym panów u?wiadomi?. Taki makija? jest bardzo przydatny. Powoduje, ?e pan m?ody nie wyglšda ja?owo przy mocnym makija?u swojej ukochanej. A przede wszystkim poprawia i koryguje wyglšd przed obiektywem kamery i aparatu fotograficznego. Cz?sto pan m?ody i tak spotka si? z faktem, ?e tu? przed sesjš zdj?ciowš zostanie mu?ni?ty pudrem przez paniš asystentk?.

Cz?sto Panowie planujš zmian? fryzury z okazji ?lubu i kiedy okazuje si?, ?e golš g?ow? na g?adko, taki puder potrzebny jest tak?e w tym miejscu, aby ?ysina nie b?yszcza?a si? na zdj?ciach.
 
Mo?emy tak?e namówi? swojego m??czyzn? na kilka zabiegów u kosmetyczki, aby oczy?ci? i od?ywi? cer?. Niekiedy wskazane sš tak?e jakie? wspólne zaj?cia sportowe dla zrzucenia zb?dnych kilogramów.

Takie dzia?ania sprawiš, ?e oboje w dzie? ?lubu b?dziecie wyglšda? kwitnšco, a mo?e takie zabiegi wejdš na sta?e do harmonogramu zaj?? obojga.
Wstecz
Powrót do góry