Modna fryzura ?lubna

Dope?nieniem stroju panny m?odej jest elegancka fryzura ?lubna. Jednak aby tak by?o nie mo?emy tej sprawy zostawi? na ostatniš chwil?.

Je?li ?lub jest planowany cho?by z kilkutygodniowym wyprzedzeniem warto najpierw zadba? o ?adny i zdrowy wyglšd w?osów. Podciš? popalone lub rozdwojone ko?cówki i dobrze je od?ywi?. Do tego celu mo?na zaopatrzy? si? w porzšdnš od?ywk?, serum a dodatkowo wspomóc je domowymi sposobami (np. maseczka z olejku rycynowego i cytryny na 20 min po r?cznikiem). Warto te? przyjmowa? suplement diety zawierajšcy witaminy i pierwiastki potrzebne do od?ywienia w?osów a tak?e paznokci.Kiedy ju? wiemy ile czasu dzieli nas od  ?lubu oraz wybra?y?my sukienk? i nakrycie g?owy mo?emy przystšpi? do wyboru fryzury. Na poczštek mo?na przejrze? katalogi i zasi?gnš? rady fryzjera, który powie nam jakie fryzury pasujš do naszego kszta?tu twarzy. Jest to tak?e czas na zastanowienie i próby koloryzacji, aby nie okaza?o si? tu? przed ?lubem, ?e rudy wyra?nie nam nie s?u?y.

Fryzury ?lubne


Niezwykle istotna jest informacja jakie planujemy ozdoby na g?ow?. Czy b?dzie to nakrycie (kapelusz, toczek) czy welon (i jak bardzo d?ugi) czy jedynie skromny stroik. Ten fakt determinuje u?o?enie w?osów, poniewa? na przyk?ad do welonów stosuje si? cz?sto fryzury, które lekko go unoszš na czubku g?owy lub po prostu s?u?š za jego podstaw? bo tam jest wpinany. A kapelusz powoduje, ?e panna m?oda musi mie? albo rozpuszczone w?osy albo bardzo nisko upi?ty kok.

Fryzura ?lubna - krótkie w?osy

W przypadku krótkich w?osów jest mniej mo?liwo?ci jednak warto si? zastanowi? czy nasze w?osy powinny by? silnie wymodelowane i usztywnione. Niestety w?a?cicielki cienkich i bardzo mi?kkich w?osów muszš pami?ta?, ?e ich fryzura mo?e w trakcie wesela zwyczajnie rozsypa? si? i opa??. Dodatkiem ozdobnym do takich fryzur mo?e by? brokat w sprayu lub bardzo ozdobna wsuwka podpinajšca grzywk? lub bok w?osów.

Fryzura ?lubna - d?ugie w?osy

D?ugie w?osy dajš o wiele wi?cej mo?liwo?ci. Mogš by? wyg?adzone prostownicš je?eli pani m?oda planuje prostš, skromnš sukni? i prosty, nowoczesny bukiet. Lub przeciwnie, mo?na sobie do takiej sukni zafundowa? burz? loków lub finezyjny kok z wpi?tymi ozdobami. Przyjmuje si? zasad?, ?e do skromnej sukni pasujš fryzury wykonane z przepychem. Natomiast je?li suknia sama w sobie jest strojna to warto na g?owie zachowa? umiar. Wtedy sprawdza si? g?adki kok typu „banan” i rezygnacja z brokatu i ?wiecide?ek.

Nale?y tak?e wziš? pod uwag? czy planujemy za?o?y? co? na szyj?. Je?li ja ozdobimy krótkim naszyjnikiem lub bardzo wysokim, wiktoria?skim ko?nierzem to w?osy muszš by? obowišzkowo upi?te do góry lub po prostu krótkie, aby nie skraca? optycznie szyi.

Wida? wi?c, ?e wyglšdu g?owy pani m?odej nie mo?na zepchnš? na margines przygotowa?, bo musi wspó?gra? z resztš szczegó?ów. W?osy zawsze by?y i sš kluczowš ozdobš urody kobiecej, warto wi?c mšdrze ten atut wykorzysta? w tym wa?nym dniu.

Wstecz
Powrót do góry