Reality-show Wyjd? za mnie w Polsacie

Ju? wkrótce w Polsacie pojawi si? nowy program o nazwie "Wyjd? za mnie". To reality-show, w którym obce sobie osoby b?dš mog?y pozna? si?, zar?czy? i wziš? ?lub. Wszystko na antenie!.

W zwišzku z licznymi pytaniami o udzia? w programie pragniemy poinformowa? Pa?stwa, ?e nasz portal nie jest odpowiedzialny za rekrutacj? do programu a zbie?no?? nazw jest przypadkowa. Ju? teraz zauwa?yli?my zwi?kszony ruch na naszej stronie po emisjach reklam w Polsacie. Jednocze?nie, otrzymujemy po kilkana?cie wiadomo?ci dziennie ze zg?oszeniami osób zainteresowanych wzi?ciem udzia?u w reality show Polsatu.

Zapraszamy wszystkich do ?ledzenia naszej strony, która istnieje od 2008 roku i udost?pnia Parom M?odym innowacyjne narz?dzia - pomocne w planowaniu ?lubu i wesela. Rejestrujšc notatnik ?lubny w portalu Wyjd? za mnie b?dziecie na bie?šco z wszystkimi sprawami, które trzeba za?atwi? podczas tego jedynego dnia!

Wstecz
Powrót do góry