Zawiadomienia czy zaproszenia ?lubne
Coraz cz??ciej jednym z wi?kszych dylematów przed którym stoi przysz?a Para M?oda i jej najbli?sza rodzina jest decyzja o sk?adzie weselników. Którš ciotk? zaprosi?, a którš zawiadomi?? A mo?e w ogóle nie warto informowa? tych, z którymi do lat nie mamy ju? kontaktu?
 
Niestety nie ma na to jasnej regu?y. Niepisane zasady mówiš o konieczno?ci zaproszenia na uroczysto?ci weselne wszystkich tych, którzy i Was zaprosili na swoje za?lubiny, a tak?e najbli?szš rodzin?. Tylko co rozumie?, przez t? najbli?szš? Có?, coraz cz??ciej okazuje si?, ?e i w tych kwestiach kluczowe stajš si? finanse. Znajšc wasze mo?liwo?ci finansowe oraz koszt jednego weselnika, ?atwo okre?li? maksymalnš ilo?? go?ci mo?liwš do zaproszenia. Wtedy dopiero przej?? mo?na do ostatecznej selekcji.
 
W pierwszej kolejno?ci liczcie siebie, wszak to Wy jeste?cie w tym dniu najwa?niejsi. Nast?pnie waszych rodziców, dziadków, chrzestnych z rodzinš, a tak?e ?wiadków. Je?li ?wiadkiem jest kto? z waszej rodziny to wypada, by przyby? on z ca?š ?witš, czyli swoimi rodzicami, rodze?stwem, partnerem. Je?li jest to jednak bliska znajoma, czy przyjaciel, zapro?cie jego wraz z osobš towarzyszšcš. Majšc jeszcze wolne miejsca przy stole, poszerzcie kr?g zainteresowanych o rodze?stwo waszych rodziców wraz z ich rodzinami oraz osoby z dalszej rodziny, które w jaki? sposób utkwi?y w waszej pami?ci chocia?by z powodu zabrania Was na wakacyjny wyjazd, czy pomoc w rozpocz?ciu nauki na wybranej uczelni.
 
Nie zapomnijcie te? o najbli?szej przyjació?ce, czy przyjacielu, bšd? te? koledze z pracy, z którym od kilku lat siedzicie biurko w biurko i na którego zawsze mo?ecie liczy?. Je?li wasza lista nadal nie b?dzie kompletna, zdajcie si? na w?asnš intuicj? bšd? spytajcie rodziców, kogo oni widzieliby na tej uroczysto?ci. Pami?tajcie te?, ?e nie musicie zaprasza? nikogo na si??. Znacznie lepiej jest bawi? si? w mniejszym, lecz zgranym towarzystwie, ani?eli w?ród t?umu osób, z których po?ow? widzicie po raz pierwszy i najprawdopodobniej ostatni.

Przygotowujšc lub wypisujšc zaproszenia nie zapomnijcie o zwróceniu si? do go?ci z pro?ba o potwierdzenie swojej obecno?ci na weselu do wyznaczonego przez Was terminu. Przeka?cie tez ostatecznš ilo?? weselników osobie reprezentujšcej wybranš przez was restauracj?. Dzi?ki temu nie b?dziecie mieli problemu z nadmiarem lub niedoborem miejsc przy stole weselnym. Je?li nie jeste?cie zwolennikami kwiatów i wolicie oszcz?dzi? sobie k?opotu z ich ogromem, jakim zasypiš was wszyscy go?cie, do?ó?cie do zaproszenia dodatkowy bilecik z pro?bš o zrezygnowanie z bukietów np. na rzecz maskotek, które sami dostarczycie do pobliskiego domu dziecka. W ten sposób z pewno?ciš pieniš?ki nie pójdš na marne, a wy sprawicie, ?e na twarzach wielu dzieci pojawi si? u?miech. Zach?camy Was do poszukania przyk?adów w sieci. Coraz cz??ciej znale?? tam mo?na nawet wierszowane wersje takich bilecików.
 
A co z zawiadomieniem? Teoretycznie rzecz ujmujšc, zawiadomienie o ?lubie to czysta formalno??. Zazwyczaj osoby mieszkajšce w bliskiej odleg?o?ci od miejsca ceremonii ?lubnej b?dš razem z Wami uczestniczy? w tym wydarzeniu. Inne najprawdopodobniej ograniczš si? do przes?ania ?ycze? za po?rednictwem poczty. W praktyce jednak warto zaznajomi? si? z obyczajami panujšcymi w innych regionach naszego kraju, by nie okaza?o si?, ?e znajomi z drugiego ko?ca Polski potraktujš zawiadomienie jak zaproszenie i stawiš si? nie tylko w ko?ciele.
Wstecz
Powrót do góry