Artykuły

Styl wesela
Najwa?niejsze, by podczas przygotowa? do ?lubu zwróci? uwag? na szczegó?y. Dzi?ki nim, nawet tradycyjne przyj?cie weselne, mo?e mie? wyjštkowy nastrój. Je?li nie chcecie Pa?stwo, by go?cie podczas sk?adania ?ycze? wr?czyli Wam kwiaty, popro?cie, by zamiast nich sprezentowali Wam bajeczne przepisy kulinarne lub przekazali pienišdze na wybrany cel charytatywny.
Tort weselny - pyszno?ci
Oto kilka s?ów o najwa?niejszym kulinarnym elemencie ka?dego przyj?cia weselnego. Tort weselny jest wspó?czesnš wersjš dawnego chleba czy s?odkiego ciasta, które by?o symbolem dostatku i wszelkiego dobra. Aby te dobra sta?y si? udzia?em po?lubionej pary, musia?a ona podzieli? si? s?odkim ciastem z jak najwi?kszš liczbš osób, aby to co oddajš, hojnie wróci?o do nich na nowej drodze ?ycia.
Zorganizowa? swoje wesele
W tym artykule poprosili?my o kilka rad i informacji specjalistów od organizacji wesela i ?lubu. Zapoznajcie si? z tre?ciš poniewa? jest ciekawa i zapewne wyja?ni kilka waszych wštpliwo?ci dotyczšcych wyboru firm.
Lista prezentów ?lubnych
Tym razem artyku? niekoniecznie jest kierowany do M?odej Pary chocia? po cz??ci mo?na zastanowi? si? czy lista prezentów ?lubnych nie jest dobrym pomys?em. Zebrali?my kilka ciekawych informacji dotyczšcych prezentów. Dlatego zapraszamy szczególnie go?ci do przeczytania tego artyku?u.
Kareta - zabawy weselne
Zabawa w karet? - organizowana jest zazwyczaj w trakcie oczepin - do zabawy potrzeba 9 osób, które reprezentujš: 4 ko?a karety, 2 konie, 1 wo?nice, no i oczywi?cie Króla (Pan M?ody) i Królowš (Pani M?oda).
Kilka rad dobrego snu ? porzu? problemy przed snem
Je?li czujesz zdenerwowanie przed snem napij si? ciep?ej herbaty, posied? chwilk? w spokoju by nie wnosi? nie k?a?? si? w pe?nym napi?ciu. Dobry i spokojny sen to podstawa sukcesów w kolejnym dniu.
Kilka rad dobrego snu ? ?ó?ko dla Was
Ka?dy wie ?e bardzo ci??ko jest podzieli? si? ?ó?kiem, które zawsze by?o tylko nasze. Zaraz po ?lubie mo?e wydawa? si?, ?e wspólny sen wcale nie jest taki ?atwy. Jak temu zaradzi? i jak przezwyci??y? kilka pierwszych nocy razem?
Konsultanci - organizacja wesela
Od pewnego czasu zauwa?y?em znaczny przyrost firm zwišzanych z bran?š ?lubno weselnš. Wydaje si?, ?e firm oferujšcych us?ugi zwišzane z tym tematem przybywa jak grzybów po deszczu czy naprawde oka?š si? przydatne?
12 sposobów na chandr?
Sš takie dni, ?e czujesz si? zdo?owana/zdo?owany. Nic Ci si? nie chce robi?. Nie chce Ci si? spa?, je??, pi? czy porozmawia? z kimkolwiek. Jeste? na?adowana/na?adowany negatywnie i reagujesz gwa?townie na otaczajšcy Ci? ?wiat. Có? po prostu takie dni si? zdarzajš.
Kolory - co oznaczajš?
Od ma?ego dziecka poznajemy ?wiat pe?en kolorów, poznajemy i uczymy si?. W trakcie nauki przypisujemy przedmiotom, emocjom, sytuacjom nie tylko my?li, ale równie? obrazy, których jednš ze sk?adowych sš kolory.
Powrót do góry