Porady œlubne

Dodatki na wesele
Organizujšc wesele, chcemy coraz cz??ciej zafundowa? go?ciom jakie? dodatkowe atrakcje. Skala tego zjawiska wynika z faktu, ?e eleganckie i efektowne sš teraz wszystkie przyj?cia. Standard jest taki, ?e pa?stwo m?odzi sš pi?knie ubrani, niezale?nie od stylu, sto?y uginajš si? pod naporem jedzenia, a go?ci bawi zespó? zapewniajšc ?wietnš zabaw?.
?lšskie tradycje weselne
Sš w Polsce regiony, gdzie wciš? jest wa?na i przestrzegana tradycja, tak?e ta dotyczšca za?lubin. Jednym z takich miejsc jest ?lšsk, gdzie organizacja ?lubu i wszystko co mu towarzyszy jest kultywowane w do?? konserwatywnym stylu z zachowaniem dawnych obyczajów.
Prezenty i upominki dla go?ci
Prezenty ?lubne dla m?odej pary to rzecz oczywista, w zasadzie nie godzi si? pokaza? na weselu bez takiego podarunku lub koperty z pieni?dzmi. Ale czy kto? pomy?la? o tym aby obdarowa? go?ci weselnych jakim drobnym upominkiem? To raczej jest nowy zwyczaj i rzadko praktykowany, a jedyna taka pamištka dla go?ci to zdj?cia.
Pomoc konsultantów ?lubnych
Je?li macie bardzo skromny bud?et, to niestety musicie upora? si? z problemem sami, ale je?li nie jest to dla was zbyt du?y ci??ar finansowy, to warto zastanowi? si? nad wynaj?ciem konsultantów ?lubnych.
?lub za granicš
Na rynku us?ug turystycznych coraz cz??ciej pojawia si? nowa us?uga – ?lub za granicš. Nie chodzi tu bynajmniej o sama podró? po?lubnš, ale o zawarcie wa?nego i legalnego zwišzku ma??e?skiego na przyk?ad w otoczeniu palm Bahamah, czy w urokliwej Pradze.
Najpi?kniejsza Panna M?oda
?lub, strojna suknia z wielkim trenem, to marzenie wielu ma?ych dziewczynek. Niektóre dziewczynki z czasem z tego wyrastajš, a swoje marzenia porzucajš na rzecz skromnej, eleganckiej sukni, poniewa? ich gust i styl nieco si? zmieni? i dojrza?.
Jak dba? o cer? przed ?lubem
Wyglšd panny m?odej na ?lubie to ko?cowy efekt skomplikowanych przygotowa?, w które wpisana jest tak?e skóra twarzy. Nale?y jš przygotowa? gruntownie zanim zostanie powleczona ?lubnym makija?em.
Trudne decyzje przed ?lubem
Wkrótce po zar?czynach zaczynacie snu? plany dotyczšce terminu ?lubu, wyboru ko?cio?a lub urz?du stanu cywilnego, ?wiadków, miejsca na wesele, szacunkowej liczby go?ci, podró?y po?lubnej. Na poczštek zróbcie to we dwoje, aby?cie poznali swoje wyobra?enia o tym, jak powinien wyglšda? ten uroczysty dzie?.
Jak si? o?wiadczy??
Dzi? oficjalne zar?czyny z udzia?em cz?onków obu rodzin najcz??ciej poprzedzone sš intymnymi o?wiadczynami, gdzie m?odzi wyznajš sobie mi?o?? i przyrzekajš by? na zawsze razem. I chocia? wiele si? zmieni?o, to ka?da kobieta oczekuje takiego w?a?nie romantycznego wieczoru, kiedy ukochany poprosi jš o r?k?.
Urocza sesja w plenerze
Przez ostatnie lata sztuka fotografowania pary m?odej zmieni?a si? w znacznym stopniu, g?ównie chyba dzi?ki preferencjom samych klientów. Pary m?ode nie fotografujš si? ju? jedynie w warunkach studyjnych, gdzie wykonuje si? mo?e profesjonalne i ?adne zdj?cia, ale wciš? na podobnych t?ach i z podobnymi rekwizytami. Wielkš odmian? stanowiš sesje plenerowe.
Powrót do góry